All fields are required.

Close Appointment form

Hoe aanmelden?

Hoe kan je aanmelden?

Vragen over aanmelding en wachtlijst mailt u  naar opnamedienst@mpcterbank.be . Telefonisch is onze opnameverantwoordelijke bereikbaar via het algemene nummer 016/311250.

Aanbod

In MPC Terbank bieden wij volgende diensten aan:

 • ambulante en mobiele begeleiding
 • logeren
 • verblijf, dit kan ook deeltijds of kortdurend zijn

Je kan gebruik maken van rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicap specifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. U stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.

In MPC Terbank kan u gebruik maken van ambulante begeleiding, mobiele begeleiding en logeren via rechtstreeks toegankelijke hulp.

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor u als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt een (vermoeden van) handicap.
 • U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een     feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • U hebt als minderjarige nog geen persoonlijke-assistentiebudget en u krijgt geen ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum.
 • U hebt als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.

Als u denkt dat rechtstreeks toegankelijke hulp u kan helpen, volstaat het om contact op te nemen met ons. Dan bekijken we of u in aanmerking komt voor ondersteuning. Dat is mede afhankelijk van onze beschikbare capaciteit. Elke voorziening heeft een beperkt aantal punten die kunnen besteed worden aan rechtstreeks toegankelijke hulp.

U kunt per kalenderjaar maximaal acht punten besteden. Die punten kunt u verdelen zoals u wilt. U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage.

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp

De intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot langdurige, intensieve en gespecialiseerde soorten van jeugdhulpverlening. Om gebruik te maken van de module verblijf of intensieve ondersteuning door de ambulante dienst of logeren hebt u een toelating nodig van deze intersectorale toegangspoort. In elke provincie bestaat een intersectorale toegangspoort die de toegang biedt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De medewerkers van de toegangspoort hebben de opdracht om te bepalen wie in aanmerking komt voor welk ingrijpend hulpaanbod.

Gelieve er rekening mee te houden dat het basis ondersteuningsbudget (BOB) wordt opgeschort indien men gebruik maakt van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

Een aanmelding verloopt in 3 stappen

Stap 1

U moet zich wenden tot een multidisciplinair team (MDT). Dat zijn diensten die personen met een (vermoeden van) handicap bijstaan bij de aanvraag voor ondersteuning. Zij vullen samen met u een A-document in en bezorgen dit aan de intersectorale toegangspoort.

Volgende diensten zijn erkend als MDT:

 • Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten
 • Revalidatiecentra
 • Consultatiebureaus
 • Centra voor Ontwikkelingsstoornissen
 • Centra voor Leerlingbegeleiding
 • Observatie- en Behandelcentra
 • K-diensten
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra

Een overzicht van de erkende dienst vind u op https://verwijzersplatform.be/mdt/zoeken.

Stap 2

In de intersectorale toegangspoort zal het team indicatiestelling de hulpvraag en situatie van de jongere onderzoeken en bepalen welke vorm van jeugdhulp het meest geschikt is binnen de 30 werkdagen. Het team jeugdhulpregie werkt binnen de 20 werkdagen een jeugdhulpverleningsvoorstel uit. In overleg met de verwijzer wordt een aanmelding gedaan in 2 voorzieningen.

Stap 3

Wanneer wij de aanvraag met het A-document op Insisto (het informaticasysteem van de toegangspoort) ontvangen, onderzoekt het aanmeldingsteam van MPC Terbank of de aangemelde minderjarige binnen onze doelgroep past. Doorslaggevende criteria hierbij zijn; de regio, het verstandelijke niveau, de aard van de problematiek en de leeftijd van het kind. Binnen de 60 dagen wordt er een antwoord gegeven. Als de minderjarige hier terecht kan, dan wordt hij of zij op de wachtlijst van een van de leefgroepen of diensten geplaatst.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor volwassen personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. In MPC Terbank kan u met dit budget ook gebruik maken van onze ambulante dienst of logeren.

Hoe verloopt een opname?

Wanneer er een open plaats is in één van de leefgroepen of diensten, zal er contact opgenomen worden om een intakegesprek te plannen. Dit is een verkennend gesprek om te bekijken hoe we de hulpverlening zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de individuele noden van het kind en zijn gezin. Nadien wordt er een tweede intakegesprek gepland om de nodige administratie in orde te brengen en een startdatum voor verblijf of begeleiding te bepalen.