All fields are required.

Close Appointment form

Coronavirus UPDATE

Coronavirus UPDATE
Coronavirus UPDATE

Heverlee, 17 maart 2020

Geachte mevrouw, geachte heer,

We brengen u ervan op de hoogte dat er vandaag binnen onze organisatie 2 jongeren zijn met koorts (37,5° en meer) en een luchtweginfectie.Door het algemeen tekort aan testmateriaal, weten we niet met zekerheid of het hier effectief om een Coronabesmetting gaat. Toch nemen wij in MPC Terbank, in navolging van de overheidsmaatregelen, een aantal ingrijpende maatregelen om het risico op de verdere verspreiding van het Coronavirus binnen de organisatie te beperken.

Indien een kind in de leefgroep koorts heeft én symptomen van een luchtweginfectie vertoont, zal het,na overleg met de instellingsarts en/of de medische dienst, in een quarantaine-leefgroep verblijven. De instellingsarts beoordeelt wanneer een kind uit quarantaine kan.

Wij volgen verder de gezondheidstoestand van álle kinderen/jongeren die nu nog in onze leefgroepen verblijven nauwgezet op. Dit wil zeggen dat wij twee keer per dag hun temperatuur meten en extra waakzaam zijn op symptomen van het Coronavirus.

Een Coronacel bestaande uit de instellingsarts (dr. Els Van den Eede), de hoofdgeneesheer (dr. Jan Umans), de kinderpsychiater (dr. Sarah Van Ransbeek), de directie, de coördinator van de sociale dienst en de medische dienst volgt de situatie continu op en stuurt de maatregelen bij wanneer dit aangewezen is.

Voor wie meer algemene info over het coronavirus wenst, kan terecht op de website www. Info-coronavirus.be.

Zit u nog met vragen of ongerustheden kan u zich richten tot onze artsen, verpleegkundigen of directie.

Wij brengen u uiteraard snel op de hoogte indien wij onze maatregelen wijzigingen.

Met vriendelijke groeten

Dr. Van den Eede, Dr.Umans – Artsen

Dr. Van Ransbeek – Kinderpsychiater

Directie

Medische Dienst

Beste ouders en familieleden,

Beste bezoekers,

13 maart 2020

Maatregelen m.b.t. Corona-virus

Richtlijnen

De maatregelen die we vanuit Terbank nemen zijn allemaal in lijn met de richtlijnen die wij krijgen van de overheid via de Agentschappen

 • Personen met een handicap
 • Jeugdhulp
 • Zorg en gezondheid

Verblijf

 • Het algemene advies is dat jongeren best thuis worden opgevangen. 
 • Daar waar dit onmogelijk is of de jeugdrechter een andere beslissing genomen heeft, verblijven de jongeren nog wel in de leefgroep. Deze jongeren zullen ook bij ziekte bij ons kunnen verblijven. 

Alle ouders werden van de maatregelen m.b.t. hun kind op de hoogte gebracht. 

Bij ziekte van hun kind zullen ouders gecontacteerd worden. 

Ambulante werking

Persoonlijke contacten en gesprekken worden tijdelijk stopgezet en waar nodig vervangen door telefonische contacten of contact via internettoepassingen (Skype, Face-time,…)

Tijdelijke stopzetting AttrAktief

De werking van AttrAktief met ook de dagopvang in S89 en Bremberg, de logeerweekends en de dagbesteding wordt tijdelijk stopgezet

Bezoek

Bezoek aan Terbank is niet meer toegelaten. 

Bezoek in de leefgroepen is ook niet meer toegelaten, ook niet voor ouders.  Bij eventueel brengen en halen dient dit aan de voordeur te gebeuren.  De jongeren zullen bij aankomst op symptomen van ziekte worden nagekeken.   

Uitzonderingen op bezoek kunnen slechts na toelating van de directie. 

Dat is bvb mogelijk voor ouders, maar steeds individueel en in een afzonderlijke ruimte. 

Zieke ouders kunnen niet op bezoek komen. 

Alle bezoekers moeten zich laten registreren en strikte hygiënische maatregelen naleven. 

Hygiëne

Dit blijft voor iedereen de allerbelangrijkste richtlijn. 

Wat kan u doen om besmetting te voorkomen?

 1. was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec) met water en zeep.
 2. Moet je hoesten? Doe dat dan in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
 3. Moet je regelmatig hoesten ? Dan kan je niet naar Terbank komen en neem je contact op met je huisarts. Blijf zeker thuis als je ziek bent.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 5. Er worden geen handen meer gegeven bij begroeting. Dit kan gebeuren met een zwaai of een woordje.
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Bij ziekte van uw kind

Wees alert op volgende symptomen:

 • Koorts (hoger dan 37,5°)
 • Hoest
 • Spierpijn
 • Keelpijn
 • Hoofdpijn

Neem contact op met uw huisarts als uw kind ziek is. 

Indien uw kind ziek is en het terug zou moeten komen naar de leefgroep neem je eerst contact op met de leefgroep of met de permanentie van MPC Terbank. 

Contact en vragen

Voor vragen kan U steeds contact opnemen met de leefgroep of met de sociale dienst.  Zij zullen U antwoorden of graag verder verwijzen naar de juiste personen in onze organisatie. 

Tot slot

Wij beseffen dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn en grote gevolgen hebben voor U en uw gezin en voor alle jongeren in de eerste plaats. 

Wij hopen binnen enkele weken met iedereen in goede gezondheid samen terug werk te kunnen maken van het traject van uw zoon/dochter. 

De directie en medewerkers van MPC Terbank.