All fields are required.

Close Appointment form

Samenwerkingsverbanden

Het MPC Terbank heeft altijd veel belang gehecht aan de samenwerking met andere voorzieningen. Vanuit de basisvisie die aan de grondslag ligt van de Integrale Jeugdhulpverlening, zal het regionale overleg in de toekomst nog aan belang winnen. Onderstaande initiatieven tonen aan dat MPC Terbank hierin reeds proactief geïnvesteerd heeft.

MPC Terbank is lid van het Vlaams Welzijnsverbond.

www.vlaamswelzijnsverbond.be

Het Coördinatie en Overleg Comité (COC) gehandicaptenzorg Vlaams Brabant wordt door de directie opgevolgd.. Naargelang de voorliggende en actuele thema’s met betrekking tot het beleidsvoorbereidende werk wordt aangesloten met de andere werkgroepen. In 2015 werd gestart met de actieve opvolging van de commissie Zorgvernieuwing minderjarigen, waarin o.m. de belangrijke evoluties rond persoonsvolgende financiering en de bestuurlijke wijzigingen in de Agentschappen worden besproken.

MPC Terbank is lid van de vzw Zorgaanbieders Arrondissement Leuven (ZAL) (het vroegere Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg Leuven/ROG):

Binnen dat samenwerkingsverband functioneren een aantal overlegorganen. Volgende opdrachten worden aan het ZAL opgelegd: behoefte onderzoek, zorgtoewijzing, profilering, vernieuwing, onderlinge afstemming en samenwerking

  • Overleg jongeren met een licht verstandelijke handicap en/of multipele problemen
  • Overleggroep personen met een matig, ernstig of diep verstandelijke handicap
  • Provinciale Werkgroep van voorzieningen voor kinderen en jongeren (Deze werkgroep werkt over de drie ROG’s heen (Leuven, Halle-Vilvoorde en Brussel) en wordt voorgezeten door Kris Lippens, Directie Zorg van MPC Terbank.
  • Algemene vergadering ZAL

Mede door het ZAL hebben wij een bijzondere samenwerking met Ave Regina, en Stichting M.M. Delacroix in functie van doelgroepafstemming,

vooral i.f.v. de residentiële werking.

Voor de ambulante werking gebeurt de afstemming met andere ambulante diensten en met de thuisbegeleidingsdiensten Resonans en Het Raster.

Ook in 2015 was er rechtstreeks overleg tussen de directieteams van MPC Terbank en genoemde voorzieningen i.f.v. een optimale afstemming van het zorgaanbod en occasioneel i.f.v. casuïstiek.

www.trede.be

VZW tRede staat voor een samenwerkingsverband tussen 12 kleine, middelgrote en grote voorzieningen voor de opvang van personen met een handicap in de regio Oos-t-Vlaams-Brabant. Op 6 september 2011 werd deze vzw gesticht met een oprichtingsvergadering en sindsdien wordt er met vereende krachten ‘gewerkt aan zorg’ in de regio. In de missie staat uitgeschreven waarvoor de 12 voorzieningen zich binnen het samenwerkingsverband engageren. De uitrol van het strategisch plan is na te trekken op de webstek van de vereniging. Vanaf 2015 nemen verschillende medewerkers deel aan diverse werkgroepen. De evolutie van dit samenwerkingsverband is op te volgen op de website: www.trede.be .

www.softwel.be

Vanaf 2013 fuseren de vzw Softwel en de vzw Automatisering Vlaamse Welzijnszorg (A.V.W.) door opslorping. De directie administratie en financiën, Walter Limme, neemt, vanaf de start van de vzw AVW, het mandaat als bestuurder op en is hij van bij de start voorzitter van de vzw Softwel.

Centraal staat het behartigen van de belangen en het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende aangesloten leden met betrekking tot het automatisering gebeuren in de welzijnszorg en deze vzw stelt zich tot doel sectorspecifieke software te ontwikkelen.

De kernactiviteiten en realisaties van deze organisatie zijn op te volgen op hun webstek.

In de context van de Integrale Jeugdhulpverlening startten er in het najaar van 2015 verkennende gesprekken in het kader van een oproep van de overheid tot de oprichting van een Intersectoraal Netwerk voor de opvang van een tiental zeer moeilijke jongeren met een verstandelijke beperking en een hulpverleningstraject dat volledig vastgelopen is en slechts door intense intersectorale samenwerking terug vlot kan getrokken worden.  Aan dit netwerk participeren een 30-tal partners uit de provincies Vlaams-Brabant en Limburg, zowel uit de sector VAPH als uit residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg als uit Jongerenwelzijn.

 

www.linkindekabel.be

MPC Terbank stond mee aan de wieg van Link in de Kabel vzw en zetelt mee in de Raad van Bestuur. Reeds meer dan 15 jaar bestrijdt Link in de Kabel de digitale kloof bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Hierbij zien we digitale vaardigheden en mediawijsheid niet als een doel op zich maar eerder als een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede.

In 2017 verhuisde het Medialab van Link in de Kabel van de Ridderstraat naar de Paul van Ostaijenlaan 22 in Leuven. Samen met AttrAktief werd in 2017 uitgebreid beroep gedaan op de diensten van Link in de Kabel en werden er verschillende mediatrainingen georganiseerd.

Samen met UCLL, MPC Terbank en Link in kabel werd in 2017 een project uitgevoerd dat werd goedgekeurd door de Provincie Vlaams Brabant: het Project “mediawijsheid door jongeren met een beperking voor ouders en begeleiders”.

 

www.wai-not.be

Sedert zijn ontstaan is WAI-NOT op zoek naar de mogelijkheden van ICT (informatie- en communicatietechnologie) voor kinderen en jongeren met verstandelijke beperkingen.
MPC Terbank stond mee aan de wieg van het WAI-NOT project en werkte mee aan de uitbouw van de pedagogische principes en het concept.

In samenwerking met een aantal Europese partners zijn een aantal specifieke computertoepassingen verder uitgewerkt. Zo is er werk gemaakt van een speciale website die is aangepast aan verschillende verstandelijke niveaus. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van pictogrammen en auditieve ondersteuning. Daarnaast wordt het ook mogelijk via een aangepaste e-mail programma om voor jongeren met verstandelijke beperkingen mailtjes te sturen met ondersteuning van pictogrammen.
Door zijn succes is WAI-NOT in 2017 overgenomen door Klascement (Ministerie van Onderwijs).

 

www.sorrybox.be

De nieuwe online tool ‘Sorrybox 2.0’ helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje. Ook leerkrachten, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf. De Sorrybox 2.0. zet je in bij de jeugdbeweging, hulpverlening, op school en in het gezin.

Dit initiatief van MPC Terbank
kwam er met de steun van ICOBA en SAM, Steunpunt voor Mens en Samenleving. Het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin steunde dit project in het kader van een projectoproep welzijn en gezondheid’.rond ‘Incentives onlinehulp voor.
De nieuwe sorrybox heeft 2 luiken:  ‘ Ik wil iets goedmaken’  en   ‘Ik wil herstel begeleiden’.
Momenteel wordt er gewerkt aan een uitbreiding van de sorrybox, nl. de ‘rustbox’

 

www.steunpuntgroenezorg.be

Sedert enkele jaren maken we voor onze jongeren van Terbank gebruik van het aanbod van het Steunpunt Groene Zorg. Zij bieden alle mogelijke activiteiten aan voor een brede waaier van kwetsbare groepen waarbij, in een vrijwillig kader en onder begeleiding, een groene werkomgeving wordt benut met het oog op beleving, dagbesteding, time-out of begeleiding tot een arbeidstraject.

De Groene Zorg vindt plaats op een actief land- of tuinbouwbedrijf dat samenwerkt met een welzijns- of zorgvoorziening en benadrukt zo de meerwaarde die land- en tuinbouw kan bieden aan de klassieke zorgverlening.

Zowel jongeren vanuit onze leefgroepen, onze dienst AttrAktief/dagbesteding als jongeren die door Terbank ambulant begeleid worden maken momenteel gebruik van het aanbod.