Privacyverklaring | Cliënten

Wat is het doel van deze verklaring?

MPC Terbank vzw ondersteunt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking bij het innemen van een volwaardige plaats in onze samenleving. Wij streven naar een kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van de cliënten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die u met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van.
In deze privacyverklaring willen wij vanuit MPC Terbank vzw op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens, hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.
Dit gebeurt in naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is en in naleving van de Kaderwet Bescherming Persoonsgegevens die sinds 5 september 2018 van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verklaring wordt verstaan onder:

 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Gevoelige persoonsgegevens: gegevens over ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen;
 • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;
 • Derde: elke persoon die geen cliënt of medewerker is van MPC Terbank vzw;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 • Verwerkersovereenkomst: regelt de verantwoordelijkheden wanneer MPC Terbank vzw voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroep doet op een andere organisatie.

Waarop is deze verklaring van toepassing

Deze verklaring is van toepassing binnen MPC Terbank vzw en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van:

 • cliënten
 • hun wettelijke vertegenwoordiger(s)
 • hun vertrouwenspersoon
 • hun netwerk
 • hun netwerk van professionelen (bijvoorbeeld huisarts, therapeut …).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

MPC Terbank vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit persoonlijk en per brief of e-mail ter attentie van:

MPC Terbank vzw
T.a.v. Data Protection Officer
Tervuursesteenweg 295 – 3001 Heverlee
Mail naar DPO

Welke principes hanteren we bij verwerking van persoonsgegevens

MPC Terbank vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. Wij doen er alles aan om de privacy van cliënten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MPC Terbank vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Over welke persoonsgegevens gaat het

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, identiteitskaartnummer, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling 

 • Het rijksregisternummer
 • Andere identificatiegegevens: identiteitskaartnummer
 • Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt
 • Financiële en administratieve gegevens met betrekking tot de dienstverlening en facturatie: rekeningnummer, het lidmaatschap van het ziekenfonds, gegevens betreffende verzekeringen, gegevens betreffende kinderbijslagfonds, pincode elektronische identiteitskaart, VAPH-nummer
 • Psycho-agogische gegevens
 • Medische, paramedische en verpleegkundige gegevens
 • Beeldmateriaal
 • Alle andere gegevens opgelegd door de wet

Voor welke doeleinden en rechtsgronden verwerken we uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige wijze door MPC Terbank vzw verwerkt en uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • om de aanmelding van de kandidaat cliënt te verwerken (verzamelen van info over de aanvraag, registratie en evaluatie van aanvraag);
 • om overeenkomsten met de cliënt te sluiten;
 • om de zorg en ondersteuning te bieden;
 • om de verleende zorg en ondersteuning financieel af te handelen;
 • om de relatie met de cliënt te onderhouden;
 • voor statistische en communicatieve doeleinden.

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

 • de cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de cliënt en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan MPC Terbank vzw onderworpen is;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de cliënt;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van MPC Terbank vzw of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Gevoelige persoonsgegevens gebruiken we enkel:

 • indien dit nodig is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden én je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft, of
 • indien de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de cliënt openbaar zijn gemaakt, of
 • indien dit noodzakelijk is
  • ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene
  • om redenen van zwaarwegend algemeen belang,
  • met het oog op de uitvoering van verplichtingen op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht,
  • voor het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en –diensten,
  • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

MPC Terbank vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verstrekt en in lijn met de geldende wettelijke bewaartermijnen. Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen (zie punt 7) niet meer relevant zijn, zal MPC Terbank vzw deze verwijderen of vernietigen.

 • Facturatiegegevens uit de cliëntenbestanden die dienen als boekhoudkundig verantwoordingsstuk: 10 jaar
 • Verzekeringsdossiers m.b.t. cliënten: zolang de polis loopt + 3 jaar
 • Dossier inzake schadeclaim: 10 jaar
 • Cliëntdossier:
  • Dossiers worden bijgehouden voor een periode van 30 jaar te rekenen vanaf de laatste aanpassing ervan. Voor alle jeugdhulpdossiers geldt een bewaartermijn tot de jongere de leeftijd van 35 heeft bereikt. 
 • Medische cliëntgegevens (medisch dossier): 30 jaar

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de documenten of bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer:

 • de bewaring vereist is op grond van een (nieuw) wettelijk voorschrift;
 • de betreffende gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijze onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven;
 • de instelling een historisch archief aanlegt en oude (cliënten-)dossiers hiernaar overdraagt. De instelling kiest er dan voor om haar deze dossiers niet te vernietigen, maar permanent te bewaren. Concreet zullen alle dossiers ouder dan bijvoorbeeld 30 jaar worden overgedragen aan een externe archiefdienst (vb. Kadoc), waar ze deskundig zullen worden bewaard en indien gewenst (beperkt) toegankelijk worden gemaakt. Bewaring geeft in de eerste plaats oud-cliënten of hun familieleden de kans om het dossier ook in latere fases in hun leven in te kijken en puzzelstukjes uit hun levensverhaal een plaats te geven. Daarnaast vormen de dossiers een schat aan informatie voor sociaal en historisch onderzoek.

Hoe beveiligen we uw gegevens

MPC Terbank vzw neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming, wijziging of vertrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Zonder volledig te zijn, worden o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • alle personeelsleden die namens MPC Terbank vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
 • nodige beveiligingssoftware wordt gebruikt (virus scanner, firewall)
 • fysieke beveiliging: archief ruimte en cliëntendossiers achter gesloten deuren;
 • back-ups worden aangemaakt;
 • onze personeelsleden worden via bewustmakingscampagnes geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • we hanteren veiligheidsrichtlijnen (wachtwoordbeleid, toegangsbeperking,..);

Verstrekking van uw gegevens aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij op ons beurt verstrekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen (verwerkers) dienen er afspraken met deze derden gemaakt te worden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  Bestaande overeenkomsten met deze partijen worden nagekeken en eventueel aangepast in lijn met de GDPR wetgeving. Met nieuwe partijen zullen wij verwerkersovereenkomsten afsluiten vooraleer wij uw persoonsgegevens aan hen verstrekken.

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevensverwerking

De personen van wie de gegevens worden verwerkt hebben de volgende rechten:

 • Recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom MPC Terbank vzw die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
 • Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien.
 • Recht op verbetering en aanvulling: Indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om te vragen minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar u de toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op bezwaar: Indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Gelieve je verzoek via e-mail of per post te richten aan:

MPC Terbank vzw
T.a.v. Data Protection Officer
Tervuursesteenweg 295 – 3001 Heverlee
Mail naar DPO

MPC Terbank vzw heeft 15 dagen de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen deze termijn zullen wij uw verzoek uitvoeren en hierover informeren, of zullen wij aangegeven waarom we geen gehoor geven aan uw verzoek.

Wat bij klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Gelieve je klacht via e-mail of per post te richten aan:

MPC Terbank vzw
T.a.v. Data Protection Officer
Tervuursesteenweg 295 – 3001 Heverlee
Mail naar DPO

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen Privacyverklaring

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.  

Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.

Laatst bijgewerkt: september 2023

Scroll naar boven