Privacyverklaring | Sympathisanten & donateurs

Wat is het doel van deze verklaring?

In deze Privacyverklaring wil Mpc Terbank vzw op een heldere en transparante informatie geven over hoe het omgaat de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de relatie tussen u (de sympathisant of donateur) en Mpc Terbank vzw.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij u daarom over diverse onderwerpen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) dat sinds 25 mei 2018 van toepassing is en in naleving van de Kaderwet Bescherming Persoonsgegevens dat sinds 5 september 2018 van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verklaring wordt verstaan onder:

 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Sympathisanten: personen die geïnteresseerd zijn in de werking of in de activiteiten van de instelling. Deze ontvangen uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven, aankondigingen…   
 • Donateur: persoon, bedrijf, vereniging die de instelling financieel steunt.
 • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;
 • Derde: elke persoon die geen medewerker en cliënt is van Mpc Terbank vzw;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 • Verwerker: Diegene die in opdracht van Mpc Terbank vzw persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerkersovereenkomst: regelt de verantwoordelijkheden wanneer Mpc Terbank vzw voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroep doet op een andere organisatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Mpc Terbank vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mpc Terbank vzw respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de Kaderwet worden verwerkt.

Wie kan u contacteren voor meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met:

DPO – MPC Terbank vzw
t.a.v. Data Protection Officer
Tervuursesteenweg 295 – 3001 Heverlee
0475|27 14 99
Mail naar DPO

Welke principes hanteren we bij verwerking van persoonsgegevens

Mpc Terbank vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. Wij doen er alles aan om de privacy van cliënten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mpc Terbank vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens die Mpc Terbank vzw onder meer van u verwerkt zijn:

Sympathisanten:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres en/ of e-mailadres (i.f.v. communicatie)

Donateurs:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres en/ of e-mailadres (i.f.v. communicatie)
 • Financiële identificatiegegevens : bankrekeningnummer, historiek van de stortingen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Welke zijn de doeleinden en rechtsgronden van verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Mpc Terbank vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden):

 • het communiceren van aankondigingen, activiteiten (gerechtvaardigd belang)
 • om te kunnen inschrijven en deelnemen aan de activiteiten van Mpc Terbank vzw (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • om een gift te kunnen verwerken en een fiscaal attest te bezorgen aan de donateur (wettelijke verplichtingen),
 • het relatiebeheer naar donateurs toe (toestemming betrokkene)
 • statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd

Als Mpc Terbank vzw persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard

Mpc Terbank vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen (zoals het versturen van nieuwsbrieven), kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. Na het intrekken van uw toestemming worden uw gegevens verwijderd.

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de documenten of bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, back-up…);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • boekhouding en verwerken van ontvangen giften betalingen

Met elk van deze partijen (verwerkers) dienen wij een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Mpc Terbank vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Welke zijn uw rechten

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie. 

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan deze privacyverklaring (Punt 4) staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.

Binnen een maand nadat Mpc Terbank vzw een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal Mpc Terbank vzw u informeren. Daarbij zal Mpc Terbank vzw aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Mpc Terbank vzw de reactietermijn van een maand verlengen. Mpc Terbank vzw zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

Bij wie kan u klacht indienen

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van Mpc Terbank vzw, een klacht heeft over de wijze waarop Mpc Terbank vzw uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Gelieve je klacht via e-mail of per post te richten aan:

DPO – MPC Terbank vzw
T.a.v Data Protection Officer
Tervuursesteenweg 295 – 3001 Heverlee
0475|27 14 99
Mail naar DPO

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden tijdig aan u bekendgemaakt via de website: www.mpcterbank.be

Laatst bijgewerkt: februari 2020

Scroll naar boven