Samenwerken en netwerken

Om onze cliënten de beste ondersteuning te geven, werken we nauw en veel samen met tal van partijen en is netwerking onmisbaar. We doen dit om

  • jeugdhulp te voorzien die samenhangend en passend is.
  • de belangen van onze cliënten, medewerkers en de jeugdhulpverlening te verdedigen.
  • op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdhulpverlening.
  • expertise uit te wisselen en bij te dragen aan sociaal innovatieve projecten.
  • organisatorische en ondersteunende doeleinden.

Samen kunnen we meer

Uit onderstaande initiatieven blijkt dat MPC Terbank reeds lang de kracht van samenwerken begrepen heeft.

tRede is een samenwerkingsverband tussen een tiental zorgaanbieders voor de opvang en begeleiding van personen met een handicap.

Sinds 2011 spannen de leden zich samen in voor de zorg van personen met een handicap in de regio Oost-Vlaams-Brabant. 

Hierdoor bieden we meer en betere antwoorden op de talrijke zorgvragen. Verschillende medewerkers van MPC Terbank nemen deel aan de tRede-projectgroepen.

www.trede.be

Samen werken aan RTH-projecten

Voor ons buitenschools aanbod in Leuven en Diest wordt er samen gewerkt met talrijke partners uit de derdelijnszorg en met reguliere diensten zoals buitengewoon onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, thuisbegeleidingsdiensten, Huizen van het Kind, stadsdiensten Jeugd en Sport,…

Neem een kijkje bij het buitenschools aanbod in Leuven en Diest.

Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen uit drie sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang.

Het Coördinatie en Overleg Comité (COC) Gehandicaptenzorg Vlaams Brabant wordt door onze directie opgevolgd. Afhankelijk van de beleidsthema’s die besproken worden, kan er ook aangesloten worden bij andere werkgroepen.

www.vlaamswelzijnsverbond.be

logo-vlaamswelzijnsverbond

Zorgaanbieders Arrondissement Leuven (ZAL)

Het ZAL-samenwerkingsverband houdt zich bezig met behoefte-onderzoek, zorgtoewijzing, profilering, vernieuwing, onderlinge afstemming en samenwerking binnen het arrondissement Leuven. 

Er zijn een aantal werkgroepen binnen de vzw ZAL. MPC Terbank sluit aan op de ‘Provinciale werkgroep van voorzieningen voor kinderen en jongeren’. Onze directeur zorg is voorzitter van deze werkgroep.

Link in de kabel

Sociale uitsluiting gaat vaak hand in hand met digitale uitsluiting.

Link in de Kabel bestrijdt digitale ongelijkheden bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Deze jeugdwerkorganisatie bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken.

Hierbij worden digitalevaardigheden en mediawijsheid niet als een doel op zich gezien, maar eerder als middel tot sociale vooruitgang en als wapen in de strijd tegen (kans)armoede. 

MPC Terbank stond mee aan de wieg van Link in de Kabel vzw en zetelt in hun Raad van Bestuur. Voor mediatraining op maat van onze doelgroep kloppen we regelmatig bij hen aan.

www.linkindekabel.be

LIDK in MPC TB WS

www.sorrybox.be | www.rustbox.be

Door samenwerking ontwikkelen we nieuwe aanvullende zorgmethodieken, zoals de Sorrybox en de Rustbox.

De Sorrybox helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken, bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde sorry-brief. Daarnaast is het een plek waar je allerlei methodieken, visieteksten en ideeën kan terugvinden waarmee je als begeleider, leerkracht, ouder,… aan de slag kan om herstelgericht te werken.

De Rustbox wil kinderen, jongeren en hun begeleiders rust bieden. Deze online tool helpt je stressniveau te regelen en verlaagt de spanningsopbouw. Via een gepersonaliseerd rustplan krijg je zicht op je triggers en mogelijke rustgevende activiteiten die je kunnen helpen om rustig te worden en te blijven.

Beide tools kwamen er op initiatief van MPC Terbank en ICOBA met steun en medewerking van verschillende andere partners.

Steunpunt Groene Zorg

Sedert enkele jaren maakt MPC Terbank gebruik van het aanbod van Steunpunt Groene Zorg. Groene Zorg zijn alle mogelijke activiteiten voor een brede waaier van kwetsbare groepen waarbij, onder begeleiding, een groene omgeving wordt benut met het oog op beleving of dagbesteding.

Jongeren vanuit de leefgroepen, jongeren vanuit de dienst AttrAktief en jongeren die door MPC Terbank ambulant begeleid worden kunnen hierdoor meewerken op een zorgboerderij als “hulpboer”. Groene Zorg benadrukt de meerwaarde die de omgang met planten en dieren kan bieden aan de klassieke zorgverlening.

groenezorg.be

600-700 Boerderij

Wai-not

Wai-not is een toegankelijke website voor kinderen en jongeren (met een beperking) die behoefte hebben aan extra ondersteuning om zelfstandig deel te nemen aan het internet.

Je vindt er educatief, (re)creatief, en interactief materiaal. Je kan er in gesprek gaan met anderen bijvoorbeeld via een sociaal netwerk, chat of e-mail. Er is ook een verantwoord spelaanbod en actuele info op maat voorhanden. 

Er wordt maximaal gebruik gemaakt van pictogrammen en auditieve ondersteuning. MPC Terbank werkte mee aan de uitbouw van hun pedagogische principes en concept.

Door zijn succes is WAI-NOT in 2017 overgenomen door Klascement (Ministerie van Onderwijs en Vorming).

www.wai-not.be

Softwel

Softwel is een organisatie die sectorspecifieke software ontwikkelt en zorgvoorzieningen ondersteunt bij het gebruik hiervan. MPC Terbank maakt gebruik van deze software voor bijna alle kernprocessen m.b.t. personeel en cliënten. 

Hun doel is om de samenwerking en het delen van expertise tussen de leden onderling te bevorderen. Daarnaast willen zij de belangen van hun leden behartigen t.a.v. externe partners en belanghebbende derden.

www.softwel.be

Scroll naar boven